Skäl till mina texter om kristen feminism

Varför skriva om feminism?

Det är väl allmänt känt att det är synnerligen svårt att skriva om ämnen som genus, feminism, manligt och kvinnligt utan att trampa någon på fötterna. Vill det sig illa kan folk fabricera lögner om vad du sagt och dra ditt namn i smutsen, åttonde budet till trots.

Varför skriver jag då om ämnet? Det enkla borde väl vara att låta det bero? Låt mig förklara varför jag skriver.

För det första är det viktigt att slå fast den Ortodoxa Kyrkans betoning på jämlikhet mellan könen. Både man och kvinna är skapade till Guds avbild och delar samma natur med varandra. Detta är fundamentalargumentet för jämlikhet. För tydlighets skull: Jag som skriver här är för jämlikhet mellan könen (om nu någon skulle få för sig något annat). Så definierar SAOL ordet “feminism”, ändå väljer jag, tillsammans med många andra förespråkare av jämställdhet, att inte använda epitetet ”feminist”. Ordet är idag (tyvärr) behäftat med så vitt skilda saker i dagens offentliga samtal, och jag ställer mig absolut inte bakom allt “feminism” idag kommit att representera.

För det andra finns det inte mycket material ute på svenska som argumenterar för en traditionell kristen hållning i dessa svåra ämnen. Jag vill inte ge enkla svar, men jag vill ge en vägledning som är annorlunda än den som världen ger. Det är min övertygelse att Jesu löfte till kyrkan fortfarande gäller: ”När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen” (Joh 16:13). Om vi tror att den helige Ande vägleder kyrkan följer också att hon fått ta emot ”hela sanningen”. Av det följer att hon har vägledning att ge, även i svåra frågor som dessa. Jag vill alltså inte lägga en kristen fernissa på sekulär feministisk ideologi, utan redogöra för en sund urkristen hållning.

För det tredje vill jag belysa det oerhört vackra som är dualiteten i könen. Man och kvinna är jämlika, men de är också olika. Detta återspeglar Treenigheten som är jämlik i sin “natur” men existerar i tre olika personer. Jag tror att man och kvinna, med god vägledning av Kyrkans rika skatter, kan nå en fridfull enhet och harmoni som vittnar om Guds rike på ett sätt som inte är av denna världen. Detta gäller inte bara make och maka, utan är möjligt att uppnå generellt. Denna möjlighet vill jag inte låta kristna gå förbi.

 

Om mina inlägg, länkar och kort introduktion:

Exegetik: Jag har skrivit några inlägg där jag studerar svåra bibeltexter och försöker läsa dem i det sammanhang där de hör hemma, det sammanhang där texterna skrevs och bevarades: Kyrkan. Därför har jag, utöver studium av den grekiska texten, också inkluderat patristiska och liturgiska bruk (där sådana förekommer) av respektive text.

Gal 3:28 läst med Kyrkan: “Nu är ingen längre […] man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Här vill jag visa att Paulus inte suddar ut skillnaderna mellan könen, men att alla är jämlika inför Kristus i dopet – dvs. alla har samma rätt att frälsas eller fördömas.

Om rollen som “huvud” – 1 Kor 11:3 läst med Kyrkan: Handlar om vad Paulus kan ha menat med ordet “huvud” i texten “Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.” Jag påvisar det orimliga med påståendet att huvud egentligen borde översättas med “källa”, och försöker samtidigt ge en god förståelse av vad kristen auktoritet kan innebära.

18 Kvinnor kring Paulus: exempel på kvinnors tjänst i Kyrkan: Detta är en högintressant text om olika roller, bland annat som ledare, kvinnor har haft enligt Nya testamentets vittnesbörd. Den som påstår att jag skulle vara emot all form av kvinnligt ledarskap blir här vederlagd.

Jämlika men olika: Jag har försökt skriva några inlägg som belyser de positiva aspekterna av att vi är olika, män och kvinnor. Här har jag utgått från en rad olika källor, bl.a. biologiska data, teologi och pastoralteologi. Inget av dessa inlägg är ämnat att vara uttömmande, men inspirerande.

5 ledord för en sund urkristen manlighet: Är just vad rubriken antyder: hur kan man odla en sund och god manlighet som kristen idag? Vilka bibliska förebilder finns? Är det något särskilt som är bra att ha i åtanke?

5 ledord för en sund urkristen kvinnlighet: Som inlägget ovan, fast för kvinnor. Bland annat tar jag upp den beryktade underordningen, och var den är tänkt att vara.

Moder för många: om andligt moderskap: Eftersom jag tyckte att min text om kvinnlighet var för snäv utökade jag den med denna text om andligt moderskap i bibeln och traditionen.

Fem ledord för Ortodoxt kristet klosterliv och kvinnlighet: En vän till mig undrade varför jag inte hade med nån text om livet i kloster, så jag bad en annan vän (som är nunna) skriva denna text till vägledning.

Kritik av modern kristen feminism: Eftersom det är uppenbart att jag inte delar många av dagens debattörers ståndpunkter redogör jag i några inlägg för mina skäl till det. Påfallande ofta har det att göra med olika arguments likhet med forna tiders villolärares argument. Jag vill inte vara otrevlig, men jag vill påpeka likheterna så att läsaren kan göra en egen bedömning. Denna kritik framkommer givetvis i somliga av de andra inläggen också.

Kristen jämställdhet och gnostisk villolära: I detta inlägg påtalar jag skillnaderna mellan den typ av feminism som menar att könen ska försvinna i Guds rike. Så tänkte nämligen de gamla gnostikerna också – men inte Kyrkan!

Ariansk feminism eller Ortodox Tradition? Här visar jag hur somliga väljer en tolkningstradition likt de gamla arianerna för att försvara sin egen genusmedvetna läsning av bibeltexten.

Pastorala problem: Dessa texter belyser hur fel det kan bli, pastoralt sett, om man anammar en världslig ideologisk feminism utan att ta hänsyn till Kyrkans tradition och lära. Målet för människan är ju, trots allt, att bli så lik Gud som möjligt, och hinder på den vägen behöver påtalas och undanröjas. Jag vill inspireras av kyrkans tradition för att se vilka redskap som står oss till buds i botandet av det som korrumperats i relationen mellan könen.

Mannens rävsax: vilsen eller avskydd: Här redogör jag för den problematiska mansrollen som finns idag, och försöker skissa på vägar ur dem.

En annan vision av patriarkatet: Patriarkatet är det stora skällsordet för radikalfeminister. Deras analys av det är dock ofta både konspiratorisk och direkt ideologisk. Jag tar hjälp av vetenskapen och teologin för att skissa på en annan vision av patriarkatet, för att vägleda både män och kvinnor i sunda relationer till varandra.

”Halva himlen är vår”: om kristen feminism som går snett: Jag vill, med detta inlägg, lägga fokus på en osund självrättfärdighet som kan uppstå inom kristen feminism. Som kristna har vi inte rätt till något, men vi hoppas på Guds nåd i allt. Därför anbefalles ödmjukhet som frälsningens början, för utan ödmjukhet når ingen himlen.


Det är så långt jag hunnit sedan jag började skriva om dessa svåra ämnen i slutet av oktober 2018. Jag har uppslag för många fler inlägg, men går också och grunnar på en bok i ämnet. Återigen vill jag betona två saker:

1.) Jag är för jämställdhet mellan könen. Jag är också för deras olikhet.

2.) Dessa texter är ingalunda tänka att vara uttömmande, men vägledande.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.