Sex boktips till frälsning

För en kristen innehar självklart Bibeln en särskild plats som viktigaste bok, och särskilt evangelierna. Kyrkan uppmuntrar de troende att läsa ett litet stycke ur evangelierna och epistlarna varje dag. Dessutom utgörs större delen av våra gudstjänsttexter av stycken från Bibeln – i synnerhet Psaltaren.

Denna text handlar dock om andra böcker som hjälper mig fram på frälsningens väg. De utgör en riktig vapenarsenal för mig! Listan visar på böcker som på olika sätt konkretiserat evangeliet och hjälper mig att leva som kristen i vardagen och i mötet med mina medmänniskor och mig själv. Varsågoda:

Ökenfädernas tänkespråk / Paradiset

2019-05-21 14.14.30

Alfabetiska samlingen

Den alfabetiska samlingen och den tematiska samlingen. Dessa högst konkreta och ofta synnerligen kärva råd för det andliga livet är klassiker i Ortodoxa Kyrkan. Tänkespråken har också fått spridning i andra kristna samfund. Ökenfäderna levde stränga liv i Egyptens, Syriens och Palestinas öknar från och med sent 200-tal. De levde helt utelämnade till sig själva och hade nästan inget som kunde störa dem i sin egen självrannsakan. Genom det förmådde de utforska sin egen själ på djupet och nå stor erfarenhet kring hur man som kristen mer och mer kan likna Gud. I korta sentenser kunde de leda människor framåt mot gudomliggörelsen. Här följer några exempel:

2019-05-21 14.14.17

Tematiska samlingen

En abba sade: ”Om någon syndar i din närvaro, vad det än må vara, döm honom inte, utan se dig själv som en större syndare än honom. Du har ju bara sett hans synd, inte hans omvändelse.” (Om att inte döma)

Den saliga Synkletika sade: ”Liksom ett skepp inte kan byggas utan spikar, så är det omöjligt att räddas utan ödmjukhet.” (Om ödmjukheten)

Den alfabetiska samlingen finns att köpa via förlaget Artos hemsida. Den tematiska samlingen håller på att publiceras successivt i skrivande stund. Än så länge har tio delar av 21 kommit ut på Silentium förlag.

Makarios andliga homilier

2019-05-21 14.12.07

Makarios andliga homilier

Homilia betyder predikan. Denna andliga klassiker från 300-talet e.Kr. lästes t.ex. av John Wesley på 1700-talet (han som grundade metodismen). Homilierna har influerat den ortodoxa andligheten på djupet! Många av de teman som är centrala i Filokalia redogörs för här, fast i enklare format. En slags ”Filokalia for dummies” om uttrycket tillåts. Boken är mycket positiv, inte lika kärv som Ökenfädernas tänkespråk. Det bildliga språket gör liknelserna lätta att ta till sig.

Homilierna ger ett autentisk uttryck för det bästa ur ortodox andlighet. Bland de teman som behandlas finns den andliga krigföringen mot Satan och de onda makterna, temat om människans samarbete (synergiea) med Gud till sin frälsning, balansen mellan Gudomlig nåd och människans fria vilja, behovet av personlig erfarenhet – både asketiskt och extatiskt – i det kristna livet, kropparnas förklaring vid tidens slut och försmaken av det redan här och nu, samt temat om det oskapade ljuset. Två texter får illustrera bokens rika innehåll:

”Ännu har jag inte sett någon fullkomlig eller fri kristen. Tvärtom. Också om någon vilar i nåden och tränger in i hemligheterna och uppenbarelserna och njuter stor ljuvhet av nåden så finns synden ändå i det inre” (8.1,2).

”Ser du någon som upphöjer sig och blir högmodig över att ha del i nåden. Också om han gör tecken och rent av väcker upp döda men inte räknar sin egen själ som ovärdig och obetydlig, fattig i anden och vidrig, är han bedragen av det onda utan att veta det. Trots att han gör tecken kan man inte lita på honom. Tecknet på kristendomen är detta: den som verkligen håller måttet inför Gud är angelägen om att dölja det inför människorna” (15:37).

Makarios andliga homilier finns att köpa på förlaget Artos hemsida.

Johannes Cassianus: Det rena hjärtat, Det vidgade hjärtat och Hjärtats ro

2019-05-21 14.13.36

Cassianus tre böcker på svenska

Munken Johannes Cassianus levde mellan 360-430 och gav sig av ut i öknarna i Egypten, Syrien och Palestina för att lära sig och intervjua de heliga asketerna som levde där. Han sökte upp flera av dem och samlade sina samtal med dem i två stora verk. På svenska har dessa samtal givits ut i urval i dessa tre volymer. Första gången jag läste dem blev jag helt överrumplad av de mustiga råd som gavs. Det fanns inget insmickrande i dem, men de lockade likväl till fördjupad efterföljelse till Kristus. Uppenbarligen visste munken Johannes vad han talade om, och så även dem han intervjuade.

Första boken inleds med en genomgång av de åtta lasterna varje kristen har att kämpa mot: Mot begäret efter mat och dryck, mot otyglad sexualitet, mot penningbegär, vrede, bedrövelse, leda, ärelystnad och högmod. Därefter kommer alla de samtal som förts. Till exempel med abba Sarapion om taktik i kampen mot lasterna, abba Isak om bönen eller abba Theonas om friheten under nåden. Här finns en rik källa att ösa ur för den som önskar träda in på frälsningens väg på allvar!

Angående den asketiska kampens fundament skriver Cassianus: ”Det är omöjligt att i sin själ bygga ett hus av dygder, om man inte först har lagt en grund av äkta ödmjukhet” (Inst. XII:32).

När han intervjuar abba Chaermon om kärleken säger denne: ”Det är stor skillnad mellan den som släcker sina brinnande laster av fruktan för helvetet eller hopp om kommande lön och den som hatar allt ont och orent av innerlig kärlek till Gud. Den senares hjärta är rent för att han älskar kyskheten och längtar efter att leva så. Han sneglar inte på någon kommande lön, utan är lycklig på grund av det som råder nu. Hans handlingssätt styrs inte av fruktan för straff, utan av glädje över dygden. Den som har ett sådant sinnelag märker inte tillfällena till synd, även om ingen människan finns som vittne” (Coll. XI:8).

Hela trilogin finns att köpa på förlaget Artos hemsida, första, andra och tredje delen.

Dorotheos av Gaza: Undervisande tal och brev i urval

2019-05-21 14.16.04

Undervisande tal och brev i urval

I denna lista är denna bok, och den sista, mina favoriter. Dorotheos av Gaza levde på 500-talet i… Gaza! Han står djupt rotad i traditionen från ökenfäderna och för vidare deras råd på ett lite annorlunda sätt. Han har ett mycket rikt bildspråk och en slags tidlös relevans vilket gör honom aktuell på ett särskilt sätt även idag. Just ordet ”tidlös” är passande. Dorotheos har redigerat och sammansatt två andliga giganters andliga vägledning i brevform, nämligen Barsanufios och Johannes brev. Dessa har jag ännu inte läst, men jag gissar att de påminner starkt om Dorotheos andliga vägledning.

Dorotheos är som balsam för själen att läsa. Om ökenfäderna eller Cassianus upplevs stränga möter läsaren en mycket mild vägledare i Dorotheos. Målet är aldrig regler och paragrafer (det är det inte heller hos de andra), utan ständigt har han människans frälsning för ögonen när han skriver. Jag brukar rekommendera denna bok till alla som vill börja föra en andlig kamp mot laster och frestelser i sitt eget liv.

Inledningsvis redogör Dorotheos kortfattat för hela frälsningshistorien på ett tydligt och ortodoxt sätt. Därefter följer undervisande tal i ett kristet liv. Han skriver bl.a. följande: ”Vilken är läkemedlet för att vi ska bli räddade? Hör vad Herren själv säger: ’Lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni få vila för er själ’ (Matt 11:29). Se hur koncist han i en enda mening visar oss roten och orsaken till allt ont och läkemedlet mot det, orsaken till allt gott. Han visar att det är vårt högmod som fått oss att falla, och att det är omöjligt att få barmhärtighet om man inte intar den motsatta hållningen, det vill säga ödmjukheten” (Undervisande tal I:7).

Boken finns att köpa på förlaget Artos hemsida.

Isak Syriern: Landet där tankarna funnit ro

2019-05-21 14.16.12

Isak Syrierns lilla pärla till bok

Biskop Isak av Nineve, också känd som Isak Syriern är en synnerligen intressant gestalt i kyrkans historia. Han var biskop i Nineve under några månader på 600-talet, innan han abdikerade och begav sig ut i ödemarken. Han var troligen biskop i den persiska kyrkan, vilken vid denna tid inte hade kommunion med den Ortodoxa Kyrkan. Ändå räknas han till de heliga av de flesta, även romerska katoliker! Det säger väl något om hans levnad och om vikten av att lyssna till vad han har att säga.

Tyvärr finns inte mycket utgivet på svenska av honom (desto mer på engelska). Men Silentium har givit ut den lilla skriften Landet där tankarna funnit ro, som erbjuder utdrag ur flera av hans andliga tal. De är rakt igenom uppbygglig läsning för den som tar sig an den. Här följer två utdrag om ödmjukhet och om stillastående på den kristna vägen:

”Sannerligen, Herre, om vi inte själva ödmjukar oss, skall du med fast hand leda oss till ödmjukhet” (Ur Sextonde andliga talet).

”När du på din väg råkar in i en orubblig frid, då bör du frukta. Ty då är du fjärran från den raka och smärtsamma väg som de heliga har vandrat. Att du går fram på den väg som leder till Riket, att du närmar dig Guds stad, ser du av detta tecken: frestelserna lägger hinder i din väg. Ju längre du når, desto mer ansätts du av frestelser” (Ur Fyrtiosjätte andliga talet).

Denna lilla bok på enbart 93 sidor finns att köpa på förlaget Silentiums hemsida.

Johannes av Valamo: Kristus är mitt ibland oss – brev från en biktfader i Valamo kloster

2019-05-21 14.11.58

Nya Valamos utgåva av boken

Denna bok är en sann pärla. Munkprästen fader Johannes levde större delen av sitt liv i Gamla Valamo på en ö i sjön Ladoga, och Nya Valamo i Heinävesi i Finland. Han dog 1958 och helgonförklarades i November 2018. Han har blivit känd som en utmärkt andlig vägledare genom brevskrivandets konst (men hans andliga barn Tito Colliander vittnar också om sund andlig vägledning i vanliga samtal vid besök på klostret).

I hans brev märks snart en stor andlig erfarenhet kombinerad med en ännu större ödmjukhet. Jag talar om fader Johannes i ett föredrag här. Vad som särskilt fascinerar mig är att han lyckas tillägna sig alla ovanstående författare – inte minst Isak Syriern och Dorotheos av Gaza – och förmedlar vidare deras uråldriga visdom i en modern kontext. Hans råd förblir ständigt råd coh aldrig befallningar. Hela tiden talar han både skarpt men också fullt av barmhärtighet. De situationer han adresserar är sådana jag känner igen mig i från mitt eget liv. Här följer några utdrag från boken:

”Fastän du har blivit fri från dina begär, bör du vara ödmjuk och inte lita på dig själv, förrän du vilar i din kista” (Brev daterat 1940-04-27).

”Man behöver inte bäva, fastän man råkar avvika från någon dygd: du avvek – res dig, du avvek åter – så res dig igen, sålunda ända fram till den sista stunden av din levnad” (Brev daterat 1947-12-05).

”I andligt liv gör man inte språng, utan man framskrider tålmodigt steg för steg i det. […] Kom dessutom ihåg, att mödan kommer an på oss, men hur vi lyckas kommer an på Guds nåd” (Brev daterat 1947).

Du kan köpa boken i dess originalutgåva från Nya Valamo klosters webbutik, men enklast är det nog via Artos hemsida.

Advertisement

2 thoughts on “Sex boktips till frälsning

 1. Jag hittade marcarios av en händelse.
  Älskar den och mötte något helt annat än i andra böcker jag läst.
  Jag har frågat runt bland präster och belästa hur jag kan hitta liknande böcker.
  Då jag inte har kunskapen om kyrkofäder, öken fäder, ortodoxa kyrkan och detta sätt att uttrycka sig, så visste jag inte vad jag letade efter och ingen kunde hjälpa mig.

  Nu äntligen ser jag böcker som verkar vara av samma art/ inriktning och förstår då att jag skulle sökt ortodox litteratur bla.
  Så varmt tack för tipsen och din blogg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.