Bokrecension: Den kungliga vägen

2023-03-23 13.35.00Titel: Den kungliga vägen – en introduktion till den ortodoxa kristna tron

Författare: Nikodemus Ungh

Förlag: Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka 2023

ISBN: 9789151983035

(127 sidor)

Sverige har fått en ny introduktionsbok till den ortodoxa kristna tron. Den heter Den kungliga vägen, och är författad av Nikodemus Ungh. Ungh är utbildad i filosofi, historia, psykologi, socialt arbete och juridik, och är aktiv i Kristi förklarings ortodoxa kyrka i Stockholm. Han bok grundar sig på det material han själv använder för undervisning i sin lokala kyrka, med välsignelse av sin präst fader Angel (Velitchkov).

Först något om bokens yttre karaktär. Det främsta som slår läsaren är den mycket snygga layouten och designen. Temat känns igen från helige metropoliten Filarets Ortodox Katekes (2021), och mycket riktigt är det samma person som ligger bakom designen: Velitchko Velitchkov. Genom bokens yttre förmedlas en relevant känsla till läsaren. Även inne i boken är texten lätt att läsa, inte klottrig. Citat lyfts fram och ger en luftig bild till sidorna.

Boken inleds av fader Angel med ett förord. Där förklaras titeln på ett sätt som omedelbart fångar läsaren. Temat är vägens betydelse i antiken, såsom sammankopplande hela Romarriket. Fader Angel lyfter sedan över läsaren till den andliga vägen, och skriver: ”När människan efter syndafallet förlorade vägen till Gud blev Gud istället själv en väg för oss. En väg utan omvägar, hinder, fällor. Den kungliga vägen då Kungen kommer till sitt folk för att leda det upp mot sitt Himmelska rike” (s. 9). Detta är en oerhört vacker beskrivning av bokens titel, och en sammanfattning i några få rader om vad hela det ortodoxa kristna livet handlar om. Continue reading

Advertisement

Ortodox konstantinism?

Jag lyssnade på en podd jag uppskattar och som två vänner har, vi kan kalla dem de ”kristna podd-profilerna”, och fick efter senaste avsnittet anledning att skriva om helige kejsar Konstantin. Detta har jag tänk göra länge, men vännernas typiskt protestantiska nedlåtande omdöme om honom eldade på motivationen. Läsaren får komma ihåg att detta är ett blogginlägg, och jag kan omöjligen täcka in allt jag skulle vilja säga i ämnet. Med det sagt:

Den konstantinistiska halmgubben

Konstantin och Helena

Heliga Konstantin och Helena

Vännerna intervjuade Stanley Hauerwas, protestantisk teolog som har mycket bra att säga om kristendomens profetiska roll i samhället. Under avsnittet sades mycket gott, men den gamla vanliga halmgubben ”konstantinism” dök upp (myntat av den anabaptistiske teologen Yoder under 1900-talet).

Det är mycket kortfattat föreställningen om att den kristna kyrkan, efter att ha blivit tolererad av kejsar Konstantin vid Milanoediktet 313 och sedermera premierad av kejsar Theodosius år 380, förlorat sin ursprungliga radikalitet: man talar om kompromiss med Jesu budskap, korruption och till och med avfall.

Det är viktigt att komma ihåg att denna kritik primärt kommer från protestantiska teologer. Både Hauerwas och Yoder är barn av den säregna amerikanska protestantismen där man historiskt fokuserat på läran om ”det stora avfallet”, där ett visst mått av separatism och dualism funnits i förhållandet till staten (förenta staterna grundades ju av religiösa dissidenter från England), och restorationism, dvs. tron att man i och med reformationen återupprättat den genuina kyrkan, i sig en naturlig följd av det stora avfallet – det finns alltså ecklesiologisk anledning att nedvärdera Konstantin. Continue reading

David Bentley Hart om den “heroiska” ateismen

the-experience-of-godI somras läste jag boken “The Experience of God: Being, Consciousness, Bliss” (Yale University Press 2013) av min favoritförfattare David Bentley Hart, tillika en av de mest intelligenta människor inom dagens Ortodoxa Kyrka. Boken är skriven mot bakgrund av den infantila debatten om Guds existens, tro och icke-tro osv., som förs alltjämt, och Hart vill med sin bok städa upp något bland alla de missförstånd och förutfattade meningar som verkar råda både bland de nya ateisterna men även hos många kristna apologeter, framför allt rörande Guds väsen och vår existens. Jag ska inte gå in närmare på argumenteringen, men jag vill denna gång bara presentera ett utdrag ur de inledande kapitlen där Hart visar på den “heroiska” absurditet som dagens materialistiska ateister tycks omfamna. Översättningen har jag hämtat från Sebastian Ekberg på den läsvärda bloggen Läsarna. Varsågoda:

En fullkomligt övertygad ateist, synes det mig, är rätt och slätt någon som har undgått att lägga märke till någonting mycket självklart – eller snarare, någon som har undgått att lägga märke till en stor mängd mycket självklara ting. Jag avser inte med detta påstående något slags anklagelse eller förmaning. En sak kan vara bländande uppenbar och ändå ytterst obegriplig för oss om vi saknar den begreppsmässiga grammatik som fordras för att tyda den; och det vore inte på långa vägar resultatet av någon klandervärd brist, utan det är vanligtvis bara en fråga om historiska eller personliga omständigheter. Den ena tidsåldern kan se sådant som andra åldrar inte förmår, för att den förra rentav har föreställningsresurser till buds att förstå det betraktade; en persons utbildning eller kulturella daning kan ha berett honom eller henne att känna igen mening där andra endast ser slumpmässig oordning. Om en människa som exempelvis växt upp i en kultur utan skriftspråk – eller något analogt med detta – skulle råka på en övergiven stad, byggd av en försvunnen civilisation som för länge sedan bevarat sin historia, litteratur, filosofi och musik i outplånligt bläck på oförgängligt papper, och förvarat hela detta arkiv i ett stort och oförstörbart bibliotek, så skulle allt som den människan någonsin kunde hoppas på att lära sig om detta antika folk ligga öppet för henne i dessa böcker; men det hela skulle samtidigt betyda noll och intet för henne. Situationen vore förstås inte helt hopplös: förr eller senare kunde hon eller en av hennes landsmän sannolikt göra klart för sig att bokstäverna i det där okända alfabetet var mer än menlösa dekorativa prydnader som utan vidare poäng bevarats i oregelbundna sekvenser, och man skulle börja förstå den mystiska principen bakom dem. Genuin förståelse skulle då likväl endast låta sig finnas i den bortre änden av en lång och hemskt arbetsam process.

Det kan dock hända att min metafor brister en aning; jag är inte ens helt säker på hur jag önskar att den skulle tolkas; om den utgör mer av en överdrift eller en underdrift. Ur ett sätt att se på saken så är det givet att dagsens ateistiska diskurs inte skiljer sig åt från de stora teistiska traditionernas språkvärld med någonting i närheten av den avgrund som håller vår analfabet från meningen av den förlorade civilisationens texter. Om det ändå vore på det viset hade saker och ting kanske varit mycket enklare. En av de mer försåtliga aspekterna av samtidens offentliga debatter om tro och misstro är dessvärre att de ofta förs i illusionen om att båda sidor använder samma ord på samma sätt; eftersom det inte finns några uppenbara språkliga barriärer att övervinna förstår vardera sidan den andra precis tillräckligt för att bedra sig själv att tänka att båda rör sig innanför samma begreppsmässiga ramverk. Det finns stunder då den illitterate upptäcktsresandens tomma blick, åtföljd av en lång, varsam tystnad, vore högst välkommen. Men ur ett annat sätt att se på det hela, är åtskillnaden kanske avsevärt mer radikal än vad min metafor låter ana. Det är trots allt så, att när väl den hypotetiskt illitterata kulturen har löst texternas gåta och kan lyfta på deras förhängen till symboler, kan det visa sig att man på den andra sidan funnit ett folk som i stort liknar det egna: ett folk med samma övertygelser, intuitioner och förväntningar om universum. Ibland undrar jag dock om vad som står på spel i fallet med konflikten mellan den moderna ateismen och den teistiska traditionen är att det råder en skillnad mellan tvåfullständigt ojämförbara världar, eller åtminstone mellan två ojämförbara sätt att förstå världen på. Vad ateisten saknar för att skaffa de begreppsliga medlen att tolka den troendes värld är kanske ingenting så elementärt nog som ett främmande språk, utan snarare självaste erfarenheten av existensen som sådan.

I slutändan tvivlar jag dock på att problemet verkligen vore så ytterligt. Hur naivt det än är hyser jag en övertygelse om ett slags universell grammatik för den mänskliga naturen, som gör det möjligt att övervinna vilka kulturella och begreppsliga missförstånd som helst; jag tror också – utan att underskatta kulturens enorma makt att forma och färga vårt möte med denna enda värld som vi alla lever i – att det finns vissa gemensamma former av erfarenhet som är så grundläggande för det mänskliga förnuftet att vi över huvud taget inte kunde tänka eller tala utan dem. Det är erfarenheter som gör alla andra erfarenheter möjliga, från de mest gemena till de allra mest enastående; de utgör grunden till, och ger liv åt alla det mänskliga intellektets stora bragder: konst, vetenskap, filosofi, och så vidare. Utgår vi från denna mest ursprungliga nivå är ömsesidig förståelse alltid i princip möjlig, givet att båda sidor bjuder tillräckligt med god vilja åt varandra. Allt jag vill med [bokens] följande sidor är att försöka redogöra, så klart som jag kan, hur traditionella förståelser av Gud belyser, och blir belysta, av sådana erfarenheter.

Kanske verkar detta projekt något minimalistiskt, det vet jag, men den fasta övertygelsen bakom det är föga sådan; faktum är att projektet knappast kunde vara mer ”maximalt.” Bara för att klargöra vad mina egna fördomar är vill jag tillstå att jag inte betraktar sann filosofisk ateism som en intellektuellt giltig eller ens hållbar position; faktum är att jag ser den som en i grunden irrationell syn på verkligheten, som bara kan vidhållas genom en tragisk brist på nyfikenhet eller en innerligt bestämd vilja att tro det absurda. Kort sagt är jag helt övertygad att skälen för tro på Gud är induktivt så mycket starkare än skälen till misstro att sann filosofisk ateism måste betraktas som en vidskepelse, ofta närd av en infantil önskan att leva i en värld som står i proportion till ens egna förhoppningar eller föreställningsmässiga begränsningar.

Med det sagt måste jag hur som helst kvalificera mina påståenden, eftersom de förfäktar något mycket mera begränsat än vad det verkar vid första anblicken.  Jag menar inte att det ligger något intellektuellt föraktligt i att vara formellt ”gudlös” – det vill säga, i att förkasta alla religiösa dogmer och att vägra att tro på den Gud som dessa dogmer beskriver. Man kunde mycket väl kunna dra slutsatsen, till exempel, att världen innehåller allt för mycket elände och nöd för att den fromma idén om en god, kärleksfull och rättvis Gud skulle kunna tas på särskilt stort allvar, och att en förment skapare av ett universum i vilket barn lider och dör knappast förtjänar vår tillbedjan. Det är en känslomässig – inte strikt logisk – hållning att fatta, men det är likväl en begriplig sådan, och den har en viss storslagen moralisk renhet över sig; jag själv finner den djupt tilltalande och det är helt och hållet upp till varje person att avgöra om han eller hon finner någon särskild religions svar på ”ondskans problem” endera adekvat eller trovärdig. Inte heller hävdar jag att en agnostisk reservation inför alla teologier och andliga praktiker innebär någon djup logisk inkonsekvens; man finner dessa antingen troliga eller ej. När jag säger att ateismen är ett slags omedvetenhet om det självklara, menar jag att om man förstår hur de faktiska filosofiska definitionerna av ”Gud” lyder inom de flesta stora religiösa traditionerna, och omman följaktligen förstår vad den logiska följden är av att förneka att en Gud slikt definierad skulle finnas, kan man inte avfärda att Gud är verklig utan att med mindre omfamna en definitiv absurditet.

Det synes mig således att det ovanstående, i det stora hela, vore oförargligt att förfäkta. Det enda fullt konsekventa alternativet till en rätt förstådd tro på Gud är något slags ”materialism” eller ”fysikalism” eller (för att bruka den i nutid mest föredragna termen) ”naturalism.” Och naturalism – läran att det inte finns någonting vid sidan av den fysiska ordningen, och alldeles säkert ingenting övernaturligt – är ett oförbätterligt osammanhängande koncept, som i slutändan är helt omöjligt att särskilja från rent magiskt tänkande. Själva föreställningen om naturen som ett stängt, helt självtillräckligt system, kan helt enkelt inte verifieras, varken deduktivt eller empiriskt, inifrån naturens system. Den är en metafysisk (det vill säga ”bortom-naturlig”) slutledning angående verkligheten som helhet, som varken förnuftet eller erfarenheten rimligen kan borga för. Den är en föreställning som inte ens kan definiera sig själv inom gränserna för sina egna villkor; ty att ”naturliga” förklaringar av världen vore fullkomligt tillräckliga i sig själva är självt inget observerbart naturligt fenomen utan bara ett godtyckligt omdöme.

Naturalismen kan således aldrig vara någonting annat än en vägledande fördom, en etablerad princip enbart i bemärkelsen att den måste förutsättas helt utan rättfärdigande till stöd för en annan, större verklighetsuppfattning; den fungerar som en rent formell regel som, likt inskränkningen av kungens rörlighet i schack till en ruta i taget, tillåter spelet att spelas på ett sätt snarare än ett annat. Om naturalismen dessutom är korrekt (hur osannolikt det än vore), och om medvetandet i så fall är ett i grunden materiellt fenomen, så finns det inga skäl att tro att våra intellekt, utvecklade som de är helt och hållet genom det naturliga urvalet, över huvud taget vore lämpade att veta vad som är sant eller inte om verkligheten som helhet. Våra hjärnor kan av nödvändighet ha utrustat oss att känna igen vissa sorters fysiska objekt runtomkring oss och bemyndigat oss att reagera på dem; men bortom detta kan vi bara anta att naturen kommer att ha valt just de beteenden i oss som är mest gynnsamma för vår överlevnad, tillsammans med vilka tanke- och övertygelsestrukturer som än kan vara förbundna  – väsentligen eller oavsiktligen – med dessa beteenden. Och det finns inga skäl att förmoda att sådana strukturer – inte ens de som förser oss med våra föreställningar om vad som utgör ett sunt rationellt argument – har tillgång till någon abstrakt ”sanning” om tingens fullhet. Detta frambringar den härliga paradoxen att om naturalismen är en sann bild av verkligheten så är den nödvändigtvis falsk som filosofiskt rättesnöre; för ingens övertygelse om naturalismens sannhet kunde överensstämma med verkligheten utom genom en slående tillfällighet (eller ännu bättre, ett mirakel).

Ett än viktigare beaktande är emellertid att naturalismen, som ett unikum bland alla andra filosofiska försök att beskriva verklighetens form värdiga att övervägas, erbjuder en radikalt otillfredsställande förklaringsmässig bredd. Det enda naturalismen inte kan redogöra för, och som dess mest grundläggande principer gör det fullkomligt omöjligt att förklara överhuvudtaget, är naturens själva existens. För existensen är tvivelsutan inget naturligt fenomen; logiskt föregår den alla fysiska orsaker överhuvudtaget; och vem som än föreställer sig att den kan underkastas naturliga förklaringar har bara inget grepp om vad frågan om existensen verkligen gäller. Det är i sanning omöjligt att säga hur – givet de villkor som naturalismen tillåter – naturen alls kan existera.

Allt detta får dock bli föremål för senare undersökning. Här vill jag bara säga att inget av det ovan sagda dömer ut ateismen som ohållbar i någon slutlig bemärkelse. Det kan vara fullkomligt ”förnuftigt” att omfamna absurditeten; för om universum inte beror av någon transcendent källa så finns det inga skäl att medge någon särskild auktoritet åt förnuftets yttranden i det första taget. Vad vi då anser vara förnuftighet är bara den oavsiktliga resten av fysiska processer: duglig till vårt anskaffande av mat, makt eller sex, men troligtvis inte synnerligen pålitlig i idéernas värld. I en viss mening, då, förutsätter jag sanningen av ett fullkomligt cirkulärt argument: det är vettigt att tro på Gud om man tror på förnuftets verkliga kraft, ty man är berättigad att tro på förnuftet om man tror på Gud. Eller för att uttrycka saken i mindre rekursiv form, så är det vettigt att tro både på förnuftet och på Gud, och att det kan göra ett slags meningslös mening att tro på varken det ena eller den andre, men det är i sista hand motsägelsefullt att tro på det ena men inte den andre.

Därför borde en renhårig och självkännande ateism med stolthet erkänna sig själv som det kvintessentiella uttrycket för en heroisk irrationalism: en rent och extatiskt absurd trosbragd, en triumferande tillit till alltings orimlighet. Men de flesta av oss vet ändå redan detta. Om det inte finns någon Gud, så är självfallet universum absurt till sist, i den mycket precisa betydelsen att det är omöjligt att härleda till någon mera uttömmande ”ekvation.” Universum är praktfullt, förskräckligt, vackert, skräckinjagande – allt det där – men i slutändan är det då också alldeles, alldeles meningslöst. Hemligheten bakom ett lyckligt liv blir så till synes att varken lägga märke till eller låta sig besväras överdrivet mycket av detta faktum. En handfull bekymmerslösa andar vet till och med råd att glädjas åt tanken.

David Bentey Hart

Julianus Avfällingen: Upplyst humanist eller religiös fundamentalist?

Ibland framställs kejsaren Julianus Avfällingen som ett sista lysande exempel på den antika hedniska religionens rationalitet och jämlikhet i förhållande till den kristna trons mörker (som man föreställer sig från fundamentalistiskt ateistiskt håll). Julianus framställs t.o.m. ibland som om han är en upplyst modern humanist, i god anakronistisk och projicerande anda. Nå, historikern David Bentley Hart talar klarspråk kring denne kejsares böjelser mot astrologi, blodsoffer och förföljelser av kristna:

ImageJulianus (332-363), vilkens far och bror hade mördats av Konstantius II eftersom de var möjliga rivaler för imperiets tron, konverterade i hemlighet till hedendom år 351 (varför han är känd i historien som ”Julianus Avfällingen”). Konstantius fick en nyck och utnämnde Julianus till sin caesar år 355, och skickade honom sedan till Gallien för att kriga mot de barbariska Frankerna och Alamannerna där. Julianus visade sig vara en lysande, modig och framgångsrik general, och efter att de kejserliga försöken att få bort honom från sin position år 360 misslyckats utnämnde hans trupper honom till Augustus. Om inte Konstantius lämpligt nog hade dött i samband med detta hade ett inbördeskrig varit oundvikligt. När Julianus antog sina kejserliga insignier avslöjade han också sin återgång till den gamla tron. Han kom att lägga extremt mycket av sin korta regering (november 361-juni 363) på att försöka hindra det romerska samhället att ytterligare närma sig ”Galliléerna”.

Julianus var en intelligent och stor man, handlingskraftig och ofta väldigt generös, samt välsignad med en ansenlig litterär gåva och stor entusiasm (fast inte så stor förmåga) för filosofi. Han var också milt hämndlysten, djupt vidskeplig och led av en stor aptit på magi, esoterika och djuroffer. Kort sagt kan man säga att han var en religiös fanatiker. Bortom det offentliga var han för varje form av våld mot kristna. Offentligt stadgade han flera dekret mot dem, som t.ex. en lag som förbjöd dem att studera klassiska texter. Han försökte dock inte förtrycka Kyrkan, utan gav lika tolerans till alla kristna schatteringar för att på så vis underblåsa ytterligare tvedräkt mellan dem. Historikern Ammianus Marcellinus skriver om detta: ”Julianus visste att tolerans gentemot de kristna skulle intensifiera deras splittring […] Erfarenheten hade lärt honom att inga vilda djur var så farliga för människan som de kristna var mot varandra.”

Även om Julianus Avfällingen nedvärderade kristendomen som ”irrationell” överflödade den ”högtstående” hedendom till vilken han anslöt sig av vad Kyrkan kallade de grövsta sorters vidskepelser. Bland dessa fanns hemliga invigningsriter, blodsoffer, astrologi, spådom, ”theurgi” (dvs. magiskt åberopande av gudarna, ibland i barn eller i statyer), och en barnslig tro på de ”gudomliga uppenbarelser” som man menade fanns i mystika texter som t.ex. de Kaldéiska Oraklerna (en fascinerande röra av hellenistisk och asiatisk hermetism).

Mycket av hedendomen på 2-300-talen präglades av en speciell fascination över allt exotiskt och främmande: österländsk religiositet och filosofi, alkemi, Egyptisk och Kaldéisk magi, ockultism, nekromansi och demonologi. Detta gällde inte bara för den folkliga religiositeten. I samhällets alla skikt , bland såväl utbildade och outbildade, fanns en längtan efter räddning från det jordiska livets villkor och således också efter varje andlig teknik eller fördold visdom som kunde bistå själens flykt. Ett stort antal mysteriereligioner gav löfte om frihet från den materiella världens ändlösa cykel av födelse och död åt deras efterföljare. Så gjorde även många filosofiska skolor. Ett exempel är de senare platonisterna, speciellt från Iamblichus (ca. 250-330) tid till Proklus (ca. 410-485), som begagnade magiska riter för att få kontakt med gudarna och vinna demonernas välvilja, för att försäkra sig om gudomlig hjälp och för att försöka hindra demonerna som kunde hindra själens uppstigande till Gud.

Givetvis gavs här tillfälle för trollkarlar, charlataner och svindlare att verka. Många tempel designades speciellt för att ”hjälpa” de troende med deras seende och hörande av den gudom till vilken de satt sitt hopp. Mekaniska apparater, optiska illusioner och lättantändliga kemikalier användes för att simulera mirakel och gudomliga besök. [—] Effekten av alla dessa trick späddes på av den hängivnes ivriga längtan att låta sig övertygas i första taget.

Julianus Avfällingens stora projekt blev till syvende och sist ett misslyckande, delvis eftersom han dog efter bara 20 månader vid tronen, men mer pga. att det inte fanns någon allmän längtan efter hans hedniska väckelse – det fanns tom. många hedningar som betraktade honom som en godtrogen extremist. Han hoppades göra den gamla tron attraktiv för dem som hade övergett den, inte bara genom att ge den en dogmatisk och institutionell likhet med Kyrkans, men också genom att förläna den en moralisk sida lik kristendomens – något den saknat. Detta visade sig vara ett omöjligt företag, vilket han klagade över i ett brev till en hednisk präst: ”Det är en skam att dessa otrogna Galliléer inte bara visar barmhärtighet mot sina egna men även för de våra.”

Julianus dog av ett sår från ett spjut under en flykt upp för floden Tigris under en katastrofal strid mot Perserna. Legenden berättar att hans sista ord var ”Du har segrat, Gallilé!” I verkligheten sade han sannolikt aldrig dessa ord, men de är lika sanna oavsett.

Vem förstörde biblioteket i Alexandria?

Av David Bentley Hart, Ortodox teolog och apologet. För översättningen står bloggens ägare, vilket även gäller eventuella stavfel.

En berättelse man ofta får höra delger hur en kristen pöbel förstörde det stora biblioteket i Alexandria år 391 och brände bibliotekets böcker på gatan. Enligt somliga versioner var det det ursprungliga biblioteket nära hovet som blev utsatt för detta, andra menar att det var dotterbiblioteket i Serapistemplet. Denna berättelse har slagit rot så djupt i det allmänna medvetandet att den till och med ibland dyker upp i annars respektabla böcker i historia. Det är, när allt kommer omkring, en myt som dök upp i slutet av 1700-talet, då den store historikern Edward Gibbon läste in en obefogad betydelse i en enda mening hos den kristne historikern Paulos Orosios (aktiv 414-17).

Uppfattningen i grunden för legenden är att de kristna på 300-talet var extremt fientliga den klassiska vetenskapen, litteraturen och forskningen, och att det bara var hedningarna i Alexandria som sysslade med sådana saker. Detta är också en myt från 1700-talet. Bland stadens forskare och vetenskapsmän fanns både kristna och hedningar, och kristna forskare, retoriker, filosofer och vetenskapsmän var aktiva i Alexandria fram till dess staden föll för de arabiska muslimska erövrarna år 642.

Angående biblioteket vid hovet – vars storlek återigen är omöjligt att fastställa – trodde många av antikens historiker att hela (eller stora delar av dess samlingar) redan gått upp i rök efter Julius Caesars angrepp på staden år 48 eller 47 f.Kr., under hans krig mot Pompejus. En del historiker menar nu att om någon del av det ursprungliga biblioteket överlevde, så försvann det år 272, under kejsar Aurelianus kampanj för att ena kejsardömet. Oavsett vilken av dessa redogörelser som är sann, så existerade inte Ptolemaios stora bibliotek i slutet av 300-talet.

I Alexandria fanns ovärderliga bibliotek, och det samstämda vittnet hos de antika redogörelserna säger att 700 000 böcker, samlade av outtröttlige Ptolemaios, brändes i de Alexandrinska krigen, när staden plundrades av diktatorn Caesar.

– Ammianus Marcellinus, Romarrikets senare historia, 390-391.

Vad gäller dotter-biblioteket kan det ha funnits på Serapistemplets område. Där fanns i alla fall biblioteksmagasin. Den hedniske historikern Ammianus Marcellinus (ca. 330-395) skriver dock att vad för slags bibliotek som en gång må ha funnits där nu var borta, långt före templets förstörelse år 391. Vad viktigare är, är att ingen av de samtida redogörelserna för templets förstörelse nämner något bibliotek, inte ens den hängivne hedningen Eunapius av Sardis (ca. 345-420) nämner det i sin rapport – och han avskydde kristna. Som mycket beläst borde han varit rasande över att man bränt upp de dyrbara texterna!

Senare medeltida legender menade att den slutliga förstörelsen av “biblioteket” eller biblioteken i Alexandria skedde för de arabiska erövrarnas hand under 600-talet. Detta stöds dock inte av en enda text skriven före 1100-talet.

Oavsett vilket är den kränkande och plumpa berättelsen om hur de kristna förstörde det stora biblioteket i Alexandria helt osann. Det berättar mer om moderna missuppfattningar om det förflutna, men säger inget om kristen eller hednisk forntid.

Mer av samme författare och i samma ämne här.

En idé om hur biblioteket i Alexandria kunde ha sett ut.