Bokrecension: Ortodoxa böner

2019-09-23 09.05.36Titel: Ortodoxa böner

Redaktör: Mikael Sundqvist

Förlag: Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö (Stiftelsen för Finlands ortodoxa kulturcentrum) 2019

ISBN: 9789526921426
(64 sidor)

Finlands Ortodoxa Kyrka har under en längre tid arbetat med att ta fram en officiell översättning av S:t Johannes Chrysostomos gudomliga liturgi till modern och vacker svenska. De översättningar som funnits sedan tidigare har varit enskilda personers egna översättningar, och har betytt mycket för den svenska ortodoxin. Personligen är jag dock glad för det finska arbetet som givit oss en bra översättning av gudstjänsten. Den bevarar ritens helgd samtidigt som den inte gör gudstjänsterfarenheten ännu mer märklig för besökaren än vad den kanske redan upplevs som (ortodox gudstjänst skiljer sig ju faktiskt, vare sig man tycker om det eller inte, från gängse protestantisk rit). Continue reading

Advertisement

Doxastikon för den Helige Johannes Evangelisten & Teologen, ton 6:

O Kristi apostel, evangelisten och teologen Johannes, då du invigts i obeskrivliga ting, dundrade du fram till oss med visdomens obeskrivliga läror. Uppenbarande utlade du för de trogna: I Begynnelsen var Ordet; och genom detta motsade du läran om att det fanns en tid då Han inte var till. Du tillslöt heretikernas munnar, och bevisade dig vara hans älskade och nära vän, likt den stora rösten Jesaja, och Mose som såg Gud. Eftersom du är frimodig inför Gud, bönfall honom enträget för våra själar.

En grön bön:

En bön av hl. Basileios den store:

O Gud, utvidga inom oss känslan av samhörighet med allt som lever, våra små bröder till vilka Du givit denna jorden som ett hem tillsammans med oss. Må vi förstå att de inte lever för oss allena, utan för sig själva och för Dig, och att de älskar livets goda precis som vi, och tjänar Dig bättre i sin natur än vad vi gör i vår.

Ortodox Morgonbön

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn. Amen.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Himmelske Konung, Tröstare, Du sanningens Ande,  Du som är allstädes närvarande och uppfyller allt, det godas Skatt, o Du Livgivare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, o Gode, våra själar.

||: Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige, förbarma Dig över oss. :|| x3

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss. Herre rena oss från våra synder. Härskare, förlåt oss våra överträdelser. Helige, kom till oss och hela våra svagheter för ditt namns skull.

||: Herre, förbarma Dig. :|| x3

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde Ditt namn; tillkomme Ditt rike; ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem, oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är Ditt och makten och härligheten, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Troparion till den Heliga Treenigheten:
Uppvaknade ur sömnen nedfalla vi för Dig, o Gode, och sjunga änglasången för Dig, Du Starke: Helig, helig, helig är Du, vår Gud! För Gudaföderskans skull förbarma Dig över oss.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Från min säng och ur sömnen har Du upprest mig, o Herre; upplys mitt förstånd och mitt hjärta; upplåt mina läppar, att de må besjunga Dig, Heliga Treenighet: Helig, helig, helig är Du, vår Gud! För Gudaföderskans skull förbarma Dig över oss.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Oförmodat kommer Domaren och allas gärningar skall då uppenbaras; med fruktan ropa vi vid midnattstiden; helig, helig, helig är Du vår Gud! För Gudaföderskans skull förbarma Dig över oss.

||: Herre, förbarma Dig. :|| x12

Morgonbön till den Heliga Treenigheten:
Uppvaknad från sömnen tackar jag Dig, Heliga Treenighet, för att Du i Din mångfaldiga godhet och långmodighet icke vredgats på mig, tröge och syndige, och icke låtit mig förgås i mina överträdelser utan ständigt visat mig Din kärlek och uppväckt mig, där jag låg i mitt oförnuft, till att bittida stå upp och lovprisa Din makt. Upplys nu min andes ögon och upplåt mina läppar till att läras av Dina Ord och förstå Dina bud och uppfylla Din vilja. Låt mig prisa och bekänna Dig av allt mitt hjärta och lovsjunga Ditt heliga Namn, Fader, Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Den Nicaenska Trosbekännelsen:
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord,  av allt vad synligt och osynligt är;

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfru Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;

och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern, på honom som tillika  med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

En bön av den helige Basileios den store:
Vi välsignar Dig, Du starke Gud och barmhärtighetens Herre, som ständigt utför stora och outgrundliga verk för oss, ärofulla, underbara och utan ände; som förser oss med sömn till vila från våra svagheter och som en flykt för våra trötta kroppar. Vi tackar Dig att Du inte förgjort oss i våra överträdelser, men i din kärlek till mänskligheten reste Du oss upp där vi låg i hopplöshet, att vi må lovsjunga Ditt Majestät. Vi bönfaller dig i Din oändliga godhet, upplys vårt förstånds ögon och res upp vårt sinne från slöhetens tunga sömn; öppna våra munnar och fyll dem med lovsång till Dig, att vi må lovsjunga och bekänna Dig utan ände. Du som är Gud och förhärligas i alla och av alla, den evige Fadern, den enfödde Sonen och den allra heligaste och gode och livgivande Anden: nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Här kan du be privata böner och förböner med egna ord. När du är klar kan du avsluta med:

Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesus Kristus vår Gud, förbarma dig över oss och fräls oss. Amen.

Ortodox Middagsbön

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn. Amen.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Himmelske Konung, Tröstare, Du sanningens Ande,  Du som är allstädes närvarande och uppfyller allt, det godas Skatt, o Du Livgivare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, o Gode, våra själar.

||: Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige, förbarma Dig över oss. :|| x3

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss. Herre rena oss från våra synder. Härskare, förlåt oss våra överträdelser. Helige, kom till oss och hela våra svagheter för ditt namns skull.

||: Herre, förbarma Dig. :|| x3

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde Ditt namn; tillkomme Ditt rike; ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem, oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är Ditt och makten och härligheten, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

O, Kristus, vår Gud; Du som vid denna tidpunkt sträckte ut dina kärleksfulla armar på korset så att alla människor skulle kunna komma till dig; hjälp oss och rädda oss som ropar till Dig: Ära vare Dig, vår Herre.

Be sedan dina egna böner och förböner,
och avsluta med denna bön:

Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesus Kristus vår Gud, förbarma dig över oss och fräls oss. Amen.

– från “A Pocket Prayer Book for Orthodox Christians” utgiven av the Antiochian Orthodox Christian Archdiocese.

Ortodox Aftonbön

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn. Amen.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Himmelske Konung, Tröstare, Du sanningens Ande,  Du som är allstädes närvarande och uppfyller allt, det godas Skatt, o Du Livgivare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, o Gode, våra själar.

||: Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige, förbarma Dig över oss. :|| x3

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss. Herre rena oss från våra synder. Härskare, förlåt oss våra överträdelser. Helige, kom till oss och hela våra svagheter för ditt namns skull.
||: Herre, förbarma Dig. :|| x3

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde Ditt namn; tillkomme Ditt rike; ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem, oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är Ditt och makten och härligheten, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Tacksamhetstroparier:
Nu när dagen kommit till sitt slut tackar jag Dig, O Herre, och jag ber Dig att kvällen och natten skall vara utan synd; förläna det åt mig, o Frälsare, och rädda mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Nu när dagen är över ärar jag Dig, o Mästare, och jag ber att kvällen och natten skall vara utan överträdelser; förläna det åt mig, o Frälsare, och rädda mig.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Nu när dagen löpt sin bana prisar jag Dig, o Du Helige, och jag ber att kvällen och natten skall få vara lugna; förläna det åt mig, o Frälsare, och rädda mig.

||: Herre, förbarma Dig. :|| x12

Bön om förlåtelse:
O Herre vår Gud, förlåt mig vad jag denna dag har syndat i ord, gärning och tanke, ty Du är god och människoälskande. Ge mig en stilla och ostörd sömn, och befria mig från den ondes inflytande och frestelser. Res mig åter upp i rättan tid, att jag må ära Dig; ty Du är välsignad med Din enfödde Son och Din allraheligaste Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Den Nicaenska Trosbekännelsen:
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord,  av allt vad synligt och osynligt är;

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfru Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;

och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern, på honom som tillika  med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

En bön:
O Kristus vår Gud, Du som i alla tider och varje timme, i himmelen och på jorden, tillbedes och äras; Du som är tålmodig, nådefull och barmhärtig; Du som älskar de rättfärdiga och är nådig mot syndarna; Du som kallar alla till frälsning genom löftena av de välsignelser som skall komma; o Herre, ta emot våra böner i denna stund, led våra liv enligt Dina budord. Helga våra själar och kroppar, tillrättavisa våra tankar; befria oss från allt lidande, all ondska och nöd. Omge oss med Dina heliga änglar, att vi genom deras ledning och beskydd kan nå enheten i tron och kunskapen om Din oåtkomliga ära, ty Du är välsignad i evigheters evighet. Amen.

Här kan du be privata böner och förböner med egna ord. När du är klar kan du avsluta med:

Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesus Kristus vår Gud, förbarma dig över oss och fräls oss. Amen.

Bön före insomnandet:
I Dina händer, Herre Jesus Kristus, min Gud, överlämnar jag min kropp och själ. Välsigna mig, förbarma Dig över mig och skänk mig evigt liv. Amen.

– från “A Pocket Prayer Book for Orthodox Christians” utgiven av the Antiochian Orthodox Christian Archdiocese.